Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2018

lanforme

Wieje wiatr

Pachnie wiosną i wiem

— Myslovitz
Reposted fromwelovekate welovekate viaadriannak adriannak
lanforme
7836 67b9 500
Reposted fromhagis hagis viaadriannak adriannak
lanforme
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakeeplooking keeplooking
lanforme
4500 f37d 500
lanforme
1930 8de4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
lanforme
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viairmelin irmelin
lanforme
6213 7682
Reposted fromintotheblack intotheblack viairmelin irmelin
lanforme
lanforme
Spotkanie dwóch osób jest niczym zetknięcie dwu substancji chemicznych, jeżeli zachodzi reakcja, obie ulegają przemianie.
— Carl Jung
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viakeeplooking keeplooking
lanforme
1317 78c9
Reposted fromcherryblossom15 cherryblossom15 viairmelin irmelin
lanforme
7440 65ca
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
lanforme
7911 438c 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
lanforme
7434 fb47
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
lanforme
4693 c7c2
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

January 14 2018

4537 7bdb
Reposted fromrawriot rawriot vianikotyna nikotyna
lanforme
4624 a92f
Reposted fromdusielecc dusielecc vianiedoskonalosc niedoskonalosc
lanforme
6182 549a 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viairmelin irmelin
lanforme

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.

January 12 2018

lanforme
lanforme
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl