Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

lanforme
lanforme
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins vianiedoskonalosc niedoskonalosc
lanforme
4567 c322 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedoskonalosc niedoskonalosc

January 03 2018

lanforme
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax viaister ister

December 02 2017

lanforme
Une immense espérance a traversée la terre 
Une immense espérance a traversée ma peur

Wielka nadzieja przenikła ziemię
Wielka nadzieja przenikła mój strach
— alt j

November 20 2017

3561 c37e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahouseofpain houseofpain
lanforme
3647 dba9
lanforme
  Krótki manifest o samotności.

Ona nie unosi się dźwiękiem.
Nie szuka poklasku.
Chlubi się ciszą.

Towarzyszem nocnych rozmów
Niekończące się spacery.
Pustka zimnego miasta.
Przydrożne lampy.
I drzewa w parku.
Stara huśtawka która skrzypi.
I śpiące ptaki.

Wsłuchiwanie się w odgłos własnych kroków.
Niosących wyraźne echo wewnątrz pustego, zziębniętego serca.

Samotność to brak zegarka.

Jedyną Jej wadą brak dotyku.
Skóry.
Włosów.
Zapachu.

[...] Człowieka...

Samotność to wielki bunt.
Wymierzony przeciwko samemu siebie.
— Piotr Tokarz
3903 34ec
Reposted fromcourtney97 courtney97 viajustmess justmess
lanforme
Reposted fromFlau Flau vianiedoskonalosc niedoskonalosc
lanforme
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viakoskoss koskoss
lanforme
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viakoskoss koskoss

September 28 2017

6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke viagummibeer gummibeer
6433 f18a 500

8-bitdream:

Credit: Waneella

Reposted fromjuffel juffel viagummibeer gummibeer
lanforme
lanforme
Reposted fromworst-case worst-case viagummibeer gummibeer
Dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób
— N. Roberts
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
lanforme
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl